baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

فراخوان فیلم های موبایلی با عنوان دستان هنرمند بافنده

در این جلسه بعضی از قالی ها به دلیل عدم رعایت شیوه نامه جشنواره در مرحله نخست رد شده و سایر آثار اظهار شده نیز بر اساس شاخص های تعریف شده، رتبه بندی شدند.

در این جلسه داوران با مشاهده اطلاعات فنی اظهار شده همراه با عکس‌های قالی بدون اطلاع از اظهارکننده و بر پایه کد اختصاصی برای هر قالی  امتیاز خود را از 8 تا 40 به هر قالی ارایه کردند.

 اولین جشنواره ملی قالی فاخر