baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

جلسه های تخصصی با رویکرد توسعه بازار

در کنار اجرای فعالیت های مرتبط با جشنواره و با هدف کمک به توسعه بازار فرش دستباف، جلسه‌هایی به شرح زیر برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

امید است در راستای کمک به اقتصاد حوزه فرش دستباف گام‌های اثربخشی برداشته شود.