baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

۱۲۱ قالی وارد مرحله دوم جشنواره شد.

به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی قالی فاخر، پس از انجام داوری مرحله اول در روز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ ، از بین ۲۲۹ تخته قالی اظهار شده از استان‌های فرشی کشور، درنهایت تعداد ۱۲۱ تخته امتیاز حدنصاب را کسب کرده و وارد مرحله دوم شدند.

حداقل امتیاز  ۸ نمره و حداکثر ۴۰ نمره بوده است که با کسب ۲۰ امتیاز، قالی‌ها موفق به کسب امتیاز لازم شده و به مرحله دوم وارد شدند.

 

این تعداد قالی تا پنج‌شنبه ۲۳ تیرماه به اصفهان ارسال شده و تحویل نماینده ستاد اجرایی جشنواره خواهند شد.

 

قالی‌ها پس از  دریافت و دسته‌بندی آماده خواهند شد تا روزهای شنبه ۲۵ تیر و یک شنبه ۲۶ تیرماه توسط هفت نفر داور ملی، بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرند.