baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

اصفهان میزبان قالی‌های اظهارشده از استان‌های فرشی کشور

پیرو برگزاری مرحله نخست داوری درخصوص 229 قالی اظهارشده در وب سایت جشنواره، تعداد121 قالی به مرحله دوم راه یافت که از 19 تیرماه تا روز جمعه 24 تیرماه فرصت یافتند تا روانه اصفهان شده و به نماینده ستاد اجرایی تحویل داده شود.

 

در این بین 112 قالی طی این روزها در اصفهان تحویل گرفته شد که همگی پس از دریافت در محل از پیش تعیین شده، با حضور نمایندگان ستاد اجرایی تحویل گرفته شد و سپس بر اساس رسته های هفت گانه، تفکیک و هریک کدگذاری شدند تا داوران بدون داشتن اطلاع از اظهارکننده آن، تنها از روی کد و مشاهده قالی، داوری خود را انجام دهند.